100-ročné hrašovícke lipy... Kráľovnej zelená pristane

Dátum:
24.09.2022 14:00 - 16:00
Typ aktivity: Miestne slávnosti
Stručná charakteristika: Obecná slávnosť na počesť spoločnej záchrany a úspešnej obnovy miestnych historických líp; panelová prezentácia – výstava fotografií a dokumentov; výsadba 1 novej lipy, umelecko-kultúrny program; ručné zvonenie pri príležitosti slávnosti.
Popis:

Komorné rodinné podujatie v pokračovaní tradície pre občanov obce a širokú verejnosť. Je spomienkou na úspešnú záchranu historických líp ako liečivého symbolu obce (pre súčasnosť i pre budúce generácie), ktoré mali byť pred piatimi rokmi vyrúbané pri výstavbe diaľnice. Lipy sú na mieste nazývanom obyvateľmi „U kráľovnej“. Do ich areálu patrí aj prícestný kríž z roku 1912. Ide o oblasť spojenia miestnej drobnej sakrálnej architektúry s duchovnými, historickými, architektonickými a prírodno-krajinárskymi hodnotami. V nadväznosti na tieto skutočnosti a historickú kontinuitu bude na tomto mieste zasadená potomkami starých Hrašovíčanov 1 nová lipa a osadená drevená lavička. V čase klimatickej krízy, pandémií a fenoménu udržateľnosti prírodného i kultúrneho dedičstva je aj táto malá slávnosť – príležitosťou i gestom k vzájomnému povzbudeniu a k ďakovaniu. Ide o vzácny a pamätný - liečivý ekosystém obce i regiónu hodný udržania. Hrašovík je malá obec so 400 obyvateľmi, 10 km od Košíc. Vedenie obce v spojení s komunitou a v spolupráci s pamiatkarmi, s odborníkmi dlhodobo popularizuje medzi občanmi a návštevníkmi vlastnú históriu, udalosti a pamätihodnosti, ktoré jej život v minulosti ovplyvnili, a sú inšpiráciou aj pre súčasnosť. K nim patrí, popri nedávnej obnove zvonenia vo zvonici na vyhlásenom pamiatkovom zvone z roku 1802, aj viacero iných miestnych pamätihodností, kde sa osobitne vyníma najmä príbeh záchrany troch vzácnych vyše 100-ročných líp.

Lokalita: Hrašovík (pri lipách)
Adresa: Hrašovík (U kráľovnej – pri lipách pred vstupom do obce, parcela č. 1240/5)
Obec: Hrašovík
Okres: Košice - okolie
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Obec Hrašovík / starostka – Renáta Demková a kolektív; Krajský pamiatkový úrad Košice (odb. garant, odb. spolupráca); Pamiatkový úrad SR , ďalší partneri
Kontakty:
https://hrasovik.sk/
://-
-
Renáta Demková - starostka
ohrasovik@gmail.com; obechrasovik@netkosice.sk
Telefón a fax: 055/69 50 741, Mobil: 0908 246 233,0918 633 177