Výbory konferencie

Odborný garant konferencie:

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Vedecký výbor konferencie:

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. - vedúca Katedry dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Slovenská národná galéria
 
prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. - vedúci Katedry archívnictva a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
 
Mgr. Branislav Panis - generálny riaditeľ Slovenského národného múzea
 
 

Organizačný výbor konferencie:

Ing. arch. Alexandra Škrinárová, PhD. - predseda organizačného výboru

Ing. arch. Silvia Kovárová, PhD.